Krótsze terminy przedawnienia w Kodeksie Cywilnym pod kątem branży TSL?

Już od kilku miesięcy obowiązują nowe zasady dotyczące terminów przedawnienia. Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem został on skrócony z 10 lat na 6 lat. Ma to duże znaczenie dla branży TSL czyli przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku transportu, logistyki i spedycji.

Okres przedawnienia, a branża TSL

Dnia 28 maja 2018 roku została podpisana ustawa dotycząca podstawowych terminów przedawnienia roszczeń majątkowych. Termin ten wynosi aktualnie 6 lat. Ostatni dzień terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego. Wyjątkiem są przypadki, gdy termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Jeśli postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika zostanie umorzone, to przedsiębiorca będzie miał mniej czasu na to, aby odwołać się od decyzji. W transporcie należy stosować się do zasad określonych w Prawie Przewozowym. Trzeba jednak mieć świadomość, że w wielu przypadkach obowiązywać będzie Kodeks Cywilny. Jest on również wykorzystywany, gdy egzekucja wszczęta jest na nowo (po jej umorzeniu). Warto pamiętać o tym, że umorzenie egzekucji nie oznacza zakończenia danej sprawy. Wcale nie oznacza to, że przedsiębiorca musi pogodzić się z zasądzonym wyrokiem, a dłużnik zostaje zwolniony ze spłaty zadłużenia. Wystarczy jedynie złożyć ponownie wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – tym razem sprawa będzie toczyć się na podstawie zasad określonych w Kodeksie Cywilnym.

Ponawianie egzekucji

Nierzadko dochodzi do sytuacji, gdy dłużnik nie może uregulować należności – nie posiada aktualnie majątku. W takiej sytuacji należy ponowić bieg postępowanie egzekucyjnego. Trzeba wiedzieć, że czynność tę można wykonywać wielokrotnie. Egzekucja może zostać wszczęta nawet za kilka lat. Być może wtedy sytuacja dłużnika ulegnie poprawie, a tym samym będzie możliwe wyegzekwowanie należności.

Właśnie dlatego zmiany w przepisach prawa dotyczące okresu przedawnienia roszczeń majątkowych mają tak duże znaczenie dla przedsiębiorców. Istotnym jest to, aby sprawdzić terminy planowanych egzekucji. Nawet, jeśli roszczenia powstały przed datą wprowadzenia nowych przepisów, to obowiązuje nas aktualny zapis w Kodeksie Cywilnym. Wyjątek stanowią sprawy, które uległyby przedawnieniu z dniem wejścia w życie zmian (czyli roszczenia przekraczające okres 6 lat).

Branża TSL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.