Ewidencja czasu pracy

Jeszcze do niedawna ewidencja czasu pracy kojarzyła się jedynie z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę. Od 1 stycznia 2017 obowiązkiem jej prowadzenia zostali obarczeni także przedsiębiorcy zatrudniający pracowników na umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług.

Czyją pracę należy zewidencjonować?

Według nowych przepisów, co do zasady, ewidencję czasu pracy należy prowadzić dla wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług (tzw. samozatrudnienie). Jedyny wyjątek od tej zasady dotyczy zleceniobiorców, którzy sami decydują o czasie i miejscu wykonywania pracy i jednocześnie otrzymują jedynie wynagrodzenie prowizyjne. Wykluczenie z obowiązku prowadzenia ewidencji jest możliwe jedynie po spełnieniu obu warunków jednocześnie. W przypadku pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę tymczasową, ewidencję czasu pracy zobowiązany jest prowadzić pracodawca, na rzecz którego świadczona jest praca.

Jak ewidencjonować czas pracy?

Sposób ewidencji czasu pracy powinien zostać określony w zawartej przez strony umowie. Jeżeli umowa nie zawiera takiego zapisu, zleceniobiorca zobowiązany jest przedłożyć zleceniodawcy na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej stosowną ewidencję w czasie, który umożliwia terminową wypłatę wynagrodzenia. Dokumenty poświadczające ilość przepracowanych godzin pracodawca ma obowiązek przechowywać przez trzy lata licząc od daty, w której wypłacone na ich podstawie wynagrodzenie stało się wymagalne.

Minimalne wynagrodzenie

Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy powstał jako element wspierający nowe przepisy dotyczące wynagrodzeń dla zleceniobiorców i osób samozatrudnionych. Od 1 stycznia 2017 roku osoby te muszą otrzymywać minimalne wynagrodzenie za pracę, wynoszące 13 zł brutto za godzinę. Ewidencja jest więc ważnym elementem, który umożliwia kontrolę przestrzegania przepisów. Zmiany te mają także chronić zleceniobiorców, którzy do tej pory niejednokrotnie pracowali za dużo niższe wynagrodzenie, wypracowując jednocześnie ilość godzin zbliżoną do pełnego etatu.

Obecnie brzmienie przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia oraz ewidencji czasu pracy zleceniobiorców i osób pracujących na podstawie umowy o świadczenie usług w rzeczywistości powinno nie tylko chronić tych pracowników, ale również ograniczać nadużywanie przez przedsiębiorców tych form zatrudnienia.

Praca

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.